• دعوت اسلام اور اس کے مطالبات از مولانا سید ابو الا علٰی مودودی

 • دروس قرآن از مولانا سید ابو الا علٰی مودودی

 • آسان فقہ جلد دوم از مولانا محمد یوسف اصلاحی

 • آسان فقہ جلد اول از مولانا محمد یوسف اصلاحی

 • الجہاد فی الاسلام از مولانا سید ابو الاعلٰی مودودی

 • آداب زندگی از مولانا یوسف اصلاحی

 • تفہیم القرآن پشتو از مولانا سید ابو الاعلی مودودی جلد اول

 • تفہیم القرآن پشتو از مولانا سید ابو الاعلی مودودی جلد دوم

 • تفہیم القرآن پشتو از مولانا سید ابو الاعلی مودودی جلد سوم

 • تفہیم القرآن پشتو از مولانا سید ابو الاعلی مودودی جلد چہارم

 • تفہیم القرآن پشتو از مولانا سید ابو الاعلی مودودی جلد پنجم

 • تفہیم القرآن پشتو از مولانا سید ابو الاعلی مودودی جلد ششم