• خطبات مشاہیر پشتو جلد 11…از مولا نا سمیع الحق..پی ڈی ایف

  • خطبات مشاہیر جلد 10…از مولا نا سمیع الحق..پی ڈی ایف

  • خطبات مشاہیر جلد 9..از مولا نا سمیع الحق..پی ڈی ایف

  • خطبات مشاہیر جلد 8…از مولا نا سمیع الحق..پی ڈی ایف

  • خطبات مشاہیر جلد 7…از مولا نا سمیع الحق..پی ڈی ایف

  • خطبات مشاہیر جلد 6…از مولا نا سمیع الحق..پی ڈی ایف

  • خطبات مشاہیر جلد 5…از مولا نا سمیع الحق..پی ڈی ایف

  • خطبات مشاہیر جلد 4…از مولا نا سمیع الحق..پی ڈی ایف

  • خطبات مشاہیر جلد 3…از مولا نا سمیع الحق..پی ڈی ایف

  • خطبات مشاہیر جلد 2…از مولا نا سمیع الحق..پی ڈی ایف

  • خطبات مشاہیر جلد 1…از مولا نا سمیع الحق…پی ڈی ایف